Publikacje

Wybrane publikacje

M. Chołodecki, M. Strzelbicki

„Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Komentarz”

Warszawa 2017

Pierwszy na polskim rynku komentarz do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Przepisy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przed podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym mają istotne znaczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań od zakładów ubezpieczeń. Jest to nowa regulacja prawna, której główny cel stanowi podwyższenie poziomu ochrony osób korzystających z usług finansowych. Brakowało dotąd bowiem w obowiązujących ustawach sektorowych, tworzących szkielet prawny rynku finansowego, unormowań jednolicie kształtujących procedury reklamacyjne. Komentowany w niniejszej publikacji akt prawny ma doniosłe znaczenie praktyczne, ponieważ normuje sferę wzajemnych relacji klientów i podmiotów rynku finansowego. Przepisy ustawy przyznają klientom szereg ważnych uprawnień, na czele z prawem do wniesienia reklamacji oraz skierowania sprawy do Rzecznika Finansowego. Z uprawnieniami tymi ustawodawca skorelował szereg obowiązków podmiotów rynku finansowego, których efektywną realizację zabezpieczył dodatkowo poważnymi skutkami prawnymi ich niewykonania. Skoro rynek finansowy ma współcześnie niebagatelne znaczenie dla codziennego życia obywateli, a jednocześnie nawiązywane na nim stosunki prawne cechują się znacznym stopniem złożoności, ustawodawca słusznie dostrzegł potrzebę zapewnienia klientom podmiotów rynku finansowego szczególnej ochrony prawnej.

W poświęconych dotąd komentowanej ustawie opracowaniach dominują oceny krytyczne – poddawany jest w wątpliwość zarówno sens jej uchwalenia w obecnym kształcie, jak i zgłaszane są niezliczone uwagi i zarzuty pod adresem poszczególnych regulacji prawnych. Faktem jest, że ustawa z pewnością nie stanowi szczytowego osiągnięcia techniki prawodawczej, a szereg jej unormowań budzić może mniejsze lub większe wątpliwości, którym i my daliśmy wyraz w treści niniejszego komentarza. Zasadniczym celem, jaki nam jednak przyświecał, nie było „wypunktowanie” błędów czy niekonsekwencji ustawodawcy. Zadanie, które jako autorzy komentarza sobie postawiliśmy i które staraliśmy się zrealizować, to przedstawienie spójnego i zgodnego z celami ustawy sposobu wykładni jej często niejasnych lub niejednoznacznych przepisów.

Link do strony wydawnictwa:

http://www.iwep.pl/1138_ustawa-o-rozpatrywaniu-reklamacji-przez-podmioty-rynku-finansowego-i-o-rzeczniku-finansowym-komentarz-p-458.html

**********

M. Strzelbicki

„Publicznoprawne gwarancje swobody świadczenia usług przez podmioty wspólnotowe w Polsce”

Poznań 2008

Książka stanowi rozprawę doktorską, przygotowaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Bożeny Popowskiej w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego UAM. Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak (Uniwersytet Łódzki) oraz prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Wydanie książki zostało sfinansowane za środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 34 konkursu projektów badawczych oraz ze środków Wydziału Prawa i Administracji UAM.

Link do strony wydawnictwa:

http://www.press.amu.edu.pl/pl/prawo/item/933-publicznoprawne-gwarancje-swobody-%C5%9Bwiadczenia-us%C5%82ug-przez-podmioty-wsp%C3%B3lnotowe-w-polsce.html

**********

M. Strzelbicki, M. Chołodecki

„Publiczne prawo gospodarcze. Procedury”

Poznań 2010, 2011, 2012, 2014

Trzecie, poprawione i uzupełnione wydanie publikacji z 2010 roku przygotowane zostało przede wszystkim z myślą o studentach na kierunkach: prawo, administracja oraz zarządzanie jako pomoc w nauce, a także o innych osobach, zainteresowanych materią publicznego prawa gospodarczego, zwłaszcza w jego obszarze proceduralnym. Wzorem wcześniejszych podręczników głównym zadaniem niniejszego opracowania, będącego jedyną tego rodzaju pozycją poświęconą procedurom PPG na polskim rynku, nie jest opis poszczególnych czy wybranych regulacji prawnych – większość z nich bowiem ulega częstym zmianom. Założeniem autorów było, by książka uczyła interpretacji przepisów prawnych i mechanizmu stosowania prawa, wskazywała zasadnicze problemy, wynikające z regulacji publicznego prawa gospodarczego i je systematyzowała według kategorii oraz koncepcji teoretycznych wypracowanych przez naukę, a także wskazywała na znaczenie orzecznictwa sądowego. Zgodnie z intencją autorów podręcznik ma zachęcać do samodzielnej pracy, co stanowi niewątpliwie jeden z istotnych elementów nowoczesnego nauczania uniwersyteckiego.

Link do strony wydawnictwa:

http://www.press.amu.edu.pl/pl/prawo/item/938-publiczne-prawo-gospodarcze-procedury.html